رابطه خود را تست کنید

رابطه خود را تست کنید

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

حال کنونی شما چگونه است؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

یک نوشیدنی انتخاب کنید

آن چیزی را حال شما بد می کند:

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

اسنک مورد علاقه خود در زمان تماشای فیلم را انتخاب کنید

یک مقصد را انتخاب کنید

کدام فعالیت را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

دوست دارید در صبحانه کدام را میل کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

یک اولویت را انتخاب کنید

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

فصل دلخواه خود را انتخاب کنید

یک مکان را در طبیعت انتخاب کنید