Real or Fake Buddy Test

Real or Fake Buddy Testشما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟