2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟